مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
هاست لینوکس 100 مگابایت -
هاست لینوکس 100 مگابایت
5 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
1 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 500 مگابایت -
هاست لینوکس 500 مگابایت
8 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
2 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 1024 مگابایت -
هاست لینوکس 1024 مگابایت
10 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
3 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 2048 مگابایت -
هاست لینوکس 2048 مگابایت
20 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
4 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 3072 مگابایت -
هاست لینوکس 3072 مگابایت
30 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
5 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 5120 مگابایت -
هاست لینوکس 5120 مگابایت
50 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
6 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 10240 مگابایت -
هاست لینوکس 10240 مگابایت
100 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
7 سایت قابل میزبانی
کلیه امکانات نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (35.175.191.150) وارد شده اید.