•  خانه
    •  پرتال کاربران
    •  شماره حساب ها
    •  قوانین
    •  درباره ما
    •  تماس با ما

شماره حساب ها

 

 

  

بانك ملي

شماره حساب : 0209026981000

شماره کارت : 0675  1516  9913  6037

به نام : بهنام ساعدي

 

 

 

بانک ملت 

شماره حساب : 00000000000

شماره کارت : 000  0000  0000  0000

به نام : بهنام ساعدي

 

 

 

بانک سامان

شماره حساب : 0 - 000000 - 000 - 000

شماره کارت : 0000  0000  0000  0000

به نام : -----

 

 

 

بانک پاسارگاد

شماره حساب : 0000000000 0000 - 0000

شماره کارت : 0000  0000  0000  0000

به نام : -----

 

 

 

بانك صادرات

شماره حساب : 0000000000

شماره کارت : 0000  0000  0000  0000

به نام : -----

 

 

 

بانك مسكن

شماره حساب : 0000000000

شماره کارت : 0000  0000  0000  0000

به نام : -----

 

 

 

بانك كشاورزي

شماره حساب : 0000000000

شماره کارت : 0000  0000  0000  0000

به نام : -----